DOKUMENTU OBYWATELA

Poniżej znajdują sie zasady wyrabiania najważniejszych dokumentów.


1- WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH PO RAZ PIERWSZY

Podstawa prawna: art. 34 i 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139 ,poz. 993 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2000 r.; Nr 112, poz. 1182 z późniejszymi zmianami).
 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" (WSO-26) – (obowiązuje druk dwustronny na formacie A4 - (potwierdzony w tut. USC, w przypadku osoby urodzonej w Słupsku)
2. Załączniki:
- dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek
osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;
- odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa;
- odpis skrócony aktu małżeństwa.
- poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego
obywatelstwa - okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co
do obywatelstwa osoby.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografie
przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się
również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu
wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku
fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza
zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 
II. OPŁATY:
1. Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do miesiąca.
 
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich i Handlu (WSO), Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 7, telefon (59) 8488403,
(59) 8488406, e-mail wso@um.slupsk.pl
 
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Pomorskiego***, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
(odwołanie składa się w Kancelarii lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
***Opłata skarbowa:
- nie pobiera się
 
VI. UWAGI:
1. Dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla miejsca pobytu stałego wnioskodawcy, a w razie braku takiego miejsca – organ właściwy dla ostatniego miejsca pobytu stałego.
2. Możliwe jest złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego do właściwego organu gminy za
pośrednictwem urzędu właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy.
3.Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga stawiennictwa osoby, której wniosek dotyczy, z wyjątkiem małoletnich do ukończenia 5 roku życia.
4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego w imieniu osób, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych składają rodzice, ustanowieni przez sąd opiekunowie lub kurator.
5. Dowód osobisty odbiera się osobiście z wyjątkiem następujących przypadków:
a) dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia, odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd;
b) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców;
c) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie, nie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd;
d) dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok życia nie mającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
e) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.
6. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca dokument potwierdzający legalność Jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydany przez właściwy organ. .
7. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu stwierdzającego zmianę.
 
2- Paszport

INFORMACJE OGÓLNE
Paszport jest dokumentem uniwersalnym i uznawanym na całym świecie. Z uwagi na zamieszczone w nim procesory biometryczne jest również dokumentem o najwyższym poziomie bezpieczeństwa, poświadczającym tożsamość i obywatelstwo. Posiadacz polskiego paszportu może w sytuacjach szczególnych uzyskać pomoc w każdej placówce konsularnej państwa należącego do Unii Europejskiej.
 
WARUNKI PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH:

Złożenia wniosku o wydanie paszportu oraz odbioru paszportu należy dokonać osobiście z uwagi na pobieranie przy składaniu i następnie weryfikację przy odbiorze odcisków palców Wniosek o wydanie paszportu dla małoletniego (do 18 lat) składają rodzice lub opiekun prawny ustanowiony przez sąd. Wymagana jest obecność małoletniego powyżej 5 roku życia. Obecność małoletniego poniżej 5 roku życia jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie paszportu biometrycznego na 12 miesięcy, na żądanie rodziców lub opiekunów prawnych (art. 21 ust.2 ustawy o dokumentach paszportowych).
Wniosek o wydanie paszportu dla osoby ubezwłasnowolnionej składa przedstawiciel ustawowy tej osoby lub ustanowiony przez sąd opiekun. Obecność osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku. W kraju paszporty oraz paszporty tymczasowe wydaje, odmawia ich wydania bądź unieważnia wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby ubiegającej się o wydanie paszportu, a w razie braku takiego miejsca – według ostatniego miejsca stałego pobytu tej osoby. Za granicą właściwym jest konsul RP (art. 43 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych).
RODZAJE I TERMINY WAŻNOŚCI WYDAWANYCH PASZPORTÓW:
·         Paszport z procesorami biometrycznymi wydany osobom powyżej 13 roku życia jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Dotyczy to również paszportów wydanych przed sierpniem 2006r.
·         Paszport z procesorami biometrycznymi wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania.
·         Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. Paszporty tymczasowe wydaje się dzieciom do 5 roku życia, osobom udającym się poza granice kraju w sprawach losowych związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny oraz osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na powrót do miejsca stałego pobytu (art. 23 ust. 1,3,4 ustawy z 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych).
Paszport traci ważność :
·         po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące.
·         z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu z chwilą utraty obywatelstwa polskiego
·         z dniem śmierci jego posiadacza
 
WYMIANA PASZPORTU Z POWODU ZMIANY DANYCH:
W przypadku zmiany lub sprostowania danych zamieszczonych w paszporcie, osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających zagranicą termin ten wynosi 90 dni.
 
OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY PASZPORTOWE
OPŁATY PODSTAWOWE:
· za wydanie paszportu biometrycznego wynosi 140 zł.
· za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł.
OPŁATY ULGOWE DLA DOROSŁYCH :

Opłata paszportowa ulgowa wynosi 70 zł i przysługuje:
·         emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu (wymagane jest zaświadczenie z ZUS),
·         osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
·         kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
·         uczniom i studentom (szkoły ponadgimnazjalne, studia licencjackie i magisterskie w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym, bez ograniczeń wiekowych; ulga nie dotyczy słuchaczy studiów doktoranckich, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym),
OPŁATY DLA DZIECI
·         za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego pobiera się opłatę paszportową w wysokości 30 zł
·         za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim do 13 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 30 zł (pełna opłata - 60 zł)
·         za wydanie paszportu biometrycznego osobom małoletnim od 13 roku życia pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 70 zł (pełna opłata - 140 zł).
Ulgowa opłata paszportowa przysługuje osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, od urodzenia do 7 roku życia oraz uczniom po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu można korzystać tylko z jednej ulgi.
NIE POBIERA SIĘ OPŁATY ZA WYDANIE PASZPORTU OD:
·         osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 70 lat,
·         osób przebywających w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli celem ich wyjazdu za granicę będzie długotrwałe leczenia lub z konieczność poddania się operacji
·         osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu wady technicznej dokumentu,
·         żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych. Zwolnienie z opłaty
·         wymaga udokumentowania opłatę za wydanie nowego paszportu obniża się o 10% za każdy pełny rok pozostający do terminu upływu ważności posiadanego paszportu, gdy jest on wymieniany z powodu :
·         braku miejsca w paszporcie na wizy lub stemple poświadczające przekraczanie granic,   
·         zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, wpisywanych do paszportu,
·         zmiany wyglądu posiadacza paszportu w stopniu utrudniającym ustalenie jego tożsamości.
UWAGA:
W przypadku korzystania z ulg z powyższych powodów bądź zwolnienia z opłaty - wysokość opłaty paszportowej należy ustalać z pracownikiem organu paszportowego przyjmującego wnioski paszportowe.
Opłaty w przypadku utraty/zniszczenia paszportu
Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności paszportu dotychczas posiadanego podwyższa się o 200% opłaty podstawowej, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza. Przez zniszczenie dokumentu paszportowego należy rozumieć zniszczenie dokumentu w stopniu utrudniającym identyfikację osoby, dla której został sporządzony, lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.
 
TERMINY REALIZACJI WNIOSKÓW PASZPORTOWYCH
Nie powinny one przekroczyć
·    dla paszportów biometrycznych, wydanych na 5 i 10 lat - do 30 dni
·   dla paszportów tymczasowych (wnioski złożone w Oddziałach Paszportów w Gdańsku, Gdyni i Słupsku
do 7 dni
·   dla paszportów tymczasowych (wnioski złożone w Terenowych Punktach Paszportowych) - do 30 dni
 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: (+48) 42 674 19 99

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
ul. Nowa 11/13
90 - 031 Łódź
E-mail: 2liceum.projekty@wp.pl
Telefon: 42 674 19 99


ZADAJ PYTANIE PRZEZ FORMULARZ BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ

kod kontakt
© 2015 Copyright Aktywny Obywatel
strony internetowe łódź
Aktywny Obywatel - II Liceum Ogólnokształcące Łódź

trwa wgrywanie strony Aktywny Obywatel...