IDEOLOGIE

W tej zakładce znajdą państwo informacje o tym czym jest Ideologia a doktryna polityczna – relacje zachodzące pomiędzy ideologią, doktryną a programem politycznym

Funkcje ideologii w Życiu publicznym Założenia współczesnych ideologii politycznych: a) chrześcijańska demokracja b) konserwatyzm c) liberalizm d) socjaldemokracja

 

ideologia – system idei, przekonań odwołujących się do określonego zestawu podstawowych wartości, który wpływa na Ŝycie polityczne, czyli ma zwolenników i sympatyków kupionych wokół osób , partii, ruchów politycznych. 

doktryna – to wynikający z określonej ideologii, uporządkowany zbiór poglądów na Ŝycie polityczne danego społeczeństwa z zagadnieniem władzy i ustroju państwa na czele. Doktryna musi zawierać wskazania teoretyczne i praktyczne, jak zrealizować te poglądy w określonym czasie i przestrzeni. 

solidaryzm społeczny kierunek społeczno-polityczny, który zakłada, Ŝe podstawową cechą społeczeństwa jest naturalna wspólnota interesów wszystkich grup i warstw społecznych niezaleŜnie od istniejących między nimi róŜnic majątkowych i społecznych.

KaŜda ideologia określa: 

rolę jednostek i wspólnot, takich jak: rodzina, klasa, naród, państwo ( formułuje pojęcia, zasady, znaczenie i relacje miedzy nimi) 

kształt oraz zasady funkcjonowania instytucji społecznych, ekonomicznych oraz politycznych

potrzebę zachowania istniejącego porządku politycznego, ekonomicznego, społecznego lub jego modyfikacji (zmian) bądź odrzucenia i zastąpienia go nowym

Cechy ideologii: 

mają na celu zyskanie zwolenników dla określonych wartości i przekonań

dąŜą do podkreślania róŜnic między własnym systemem przekonań a innymi systemami występującymi w przeszłości i współcześnie 

naczelne racje zawarte w ideologiach są sformułowane tak, aby były odbierane jako jasne i niepodwaŜalne

są trudno podatne na innowacje 

własne załoŜenia uznają za nie podlegające dyskusji  w sposób emocjonalny odnoszą się do tego, co głoszą 

Ŝądają przynaleŜności

są powiązane z instytucjami mającymi na celu umacnianie i wprowadzenie w Ŝycie głoszonych przekonań

 

Ideologia a doktryna polityczna – relacje zachodzące pomiędzy ideologią, doktryną a programem politycznym Ideologia jest pojęciem szerokim. Doktryna konkretyzuje idee i poglądy właściwe ideologii w określonej rzeczywistości – w czasie i przestrzeni. Twórcy doktryny adaptują daną ideologię do czasów im współczesnych w określonej przestrzeni (kraj, obszar geograficzny). Oprócz tego doktryna określa sposoby osiągnięcia celów sformułowanych w ideologii – określa zespół działań, które powinny umoŜliwić osiągnięcie zakładanych celów. Partia polityczna odwołuje się do konkretnej doktryny politycznej i formułuje program, w którym oprócz określonych celów i zadań, wynikających z wybranej doktryny, przedstawia się równieŜ sposoby zdobycia władzy w danym państwie oraz proponuje się konkretne ustawy lub działania, skutkiem których będzie wprowadzenie tych załoŜeń w Ŝycie.


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: (+48) 42 674 19 99

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
ul. Nowa 11/13
90 - 031 Łódź
E-mail: 2liceum.projekty@wp.pl
Telefon: 42 674 19 99


ZADAJ PYTANIE PRZEZ FORMULARZ BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ

kod kontakt
© 2015 Copyright Aktywny Obywatel
strony internetowe łódź
Aktywny Obywatel - II Liceum Ogólnokształcące Łódź

trwa wgrywanie strony Aktywny Obywatel...