MNIEJSZOŚCI NARODOWE W POLSCE

Mniejszość narodowa - grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, odróŜniająca się od większości społeczeństwa językiem kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź religią i dążąca do ich zachowania. Zwykle za mniejszości narodowe uznaje się grupy, które identyfikują się z narodem tworzącym niezależne państwo.

Mniejszość narodowa: 1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej; 2) w sposób istotny odróŜnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją; 3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; 4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na jej wyraŜanie i ochronę; 5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat; 6) utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie

Mniejszości narodowe w Polsce: 1) Niemcy – głównie województwo opolskie, śląskie; również w województwie zachodniopomorskim i warmińsko – mazurskim (ziemie naleŜące przed II wojną do Niemiec). W niektórych gminach województwa opolskiego stanowią większość, zasiadają we władzach samorządowych; w Sejmie VI kadencji zasiada 1 przedstawiciel mniejszości niemieckiej – ok. 150 tys. 2) Białorusini – województwo podlaskie, ponad 48 tys. 3) Ukraińcy – województwa: mazowieckie, zachodniopomorskie, podkarpackie; ponad 30 tys. 4) Rosjanie – województwo mazowieckie, podlaskie, dolnośląskie; ponad 6 tys. 5) Litwini – województwo podlaskie – ok. 5 tys. Najwięcej Litwinów mieszka w okolicach miejscowości Sejny 6) Słowacy – województwo małopolskie (Spisz i Orawa), 2 tys. 7) śydzi – mieszkają głównie w duŜych miastach; ponad 1100. 8) Ormianie – Gdańsk, Warszawa, Kraków, województwo podkarpackie; ok. 1 tys. 9) Czesi – województwo dolnośląskie (rejon Kotliny Kłodzkiej i miejscowość Zelów) – ok. 400 osób

Mniejszość etniczna – grupa ludzi zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, a czasem religią, która ma wspólne pochodzenie etniczne, a która nie posiada własnego państwa.

Mniejszością etniczną, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej; 2) w sposób istotny odróŜnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją; 3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; 4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę; 5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 lat; 6) nie utoŜsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

Mniejszości etniczne: Romowie – województwa: małopolskie, dolnośląskie i mazowieckie, głównie w miastach; blisko 13 tys. 2  Łemkowie – w przeszłości zamieszkiwali Łemkowszczyznę (Beskid Niski, część Beskidu Sądeckiego). Zostali przesiedleni do zachodniej Polski podczas tzw. Akcji Wisła w 1947 r. Część z nich wróciła w rodzinne strony w późniejszym okresie. Obecnie zamieszkują w województwie małopolskim, podkarpackim, dolnośląskimi zachodniopomorskim. Liczebność – ok. 6 tys.  Tatarzy – województwo podlaskie (miejscowość Kruszyniany) ok. 490 osób  Karaimi – najmniej liczna mniejszość etniczna – ok. 40 obywateli , którzy mieszkają w Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście. WyróŜnia ich język i religia wywodząca się z judaizmu


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: (+48) 42 674 19 99

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
ul. Nowa 11/13
90 - 031 Łódź
E-mail: 2liceum.projekty@wp.pl
Telefon: 42 674 19 99


ZADAJ PYTANIE PRZEZ FORMULARZ BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ

kod kontakt
© 2015 Copyright Aktywny Obywatel
strony internetowe łódź
Aktywny Obywatel - II Liceum Ogólnokształcące Łódź

trwa wgrywanie strony Aktywny Obywatel...