OBOWIĄZKI I CNOTY OBYWATELSKIE

Obowiązki obywatelskie – konstytucyjnie ustalone zakazy lub nakazy kierowane do obywateli danego państwa.

Cnota – gotowość do podejmowania działań uznawanych za godne człowieka, bez względu na to, czy przyniosą one korzyści innym ludziom.

Obowiązki obywatelskie – ogół konstytucyjnie ustanowionych nakazów dotyczących obywateli danego kraju.

Do podstawowych obowiązków należy: 1. Poszanowanie praw innych 2. Przestrzeganie prawa 3. Ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych np. płacenie podatków 4. Obowiązek wierności Rzeczypospolitej 5. Obowiązek obrony kraju

Najważniejsze cnoty obywatelskie. Pojęcie cnoty wiąże się ściśle z pojmowaniem moralności w danej epoce i środowisku. Obecnie za cnotę uważa się gotowość do podejmowania działań uznawanych za godne człowieka, bez względu na to, czy przyniosą one korzyści innym ludziom. Cnoty obywatelskie to wartości, którymi człowiek powinien się kierować w życiu publicznym. Cnoty składają się na wzór obywatela w państwie demokratycznym.

Współczesne cnoty obywatelskie: 

Dyscyplina wewnętrzna – uporządkowanie i determinacja w realizacji planów; umiejętność narzucenia sobie określonych planów działania oraz konsekwencja w ich realizacji, co wiąże się z odpowiedzialnością 

Tolerancja – poszanowanie i poglądów innych ludzi

Krytycyzm – umiejętność dokonywania rozsądnych ocen rzeczy, zjawisk czy opinii. Umiejętność krytycznego myślenia pozwala wybrać te propozycje, które są najbardziej realne i mają niewiele wspólnego z demagogią 

Odpowiedzialność za słowa – świadomość konsekwencji swoich wypowiedzi 

Uspołecznienie – podejmowanie róŜnych inicjatyw społecznych, zainteresowanie problemami społecznymi i podejmowanie działań w celu ich przezwycięŜania. Jednym z takich działań jest wolontariat – świadoma i bezinteresowna działalność dla dobra innych. 

Wzór obywatela w państwie demokratycznym:

posiada odwagę cywilną – postępowanie w zgodzie ze swoim sumieniem, nawet wbrew odmiennej opinii i presji otoczenia. Człowiek taki potrafi się przyznać do błędu, ponosi odpowiedzialność za swoje postępowanie, mówi prawdę, staje w obronie pokrzywdzonych i słabych jest słowny – dotrzymuje słowa, przestrzega postanowień i umów – jest podstawą uczciwości. Człowiek dotrzymujący słowa jest wiarygodny, wzbudza zaufanie. jest punktualny jest wraŜliwy społecznie – pomaga słabszym, biedniejszym jest obowiązkowy – wypełnia wszystkie obowiązki narzucone przez konstytucję, równieŜ te dla niego niewygodne np. płaci podatki przestrzega i szanuje prawo jest tolerancyjny wobec poglądów innych ludzi oraz ich postaw szanuje prawa innych jest aktywny i bierze odpowiedzialność za swoje Ŝycie w swoje ręce jest rzetelny


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: (+48) 42 674 19 99

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
ul. Nowa 11/13
90 - 031 Łódź
E-mail: 2liceum.projekty@wp.pl
Telefon: 42 674 19 99


ZADAJ PYTANIE PRZEZ FORMULARZ BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ

kod kontakt
© 2015 Copyright Aktywny Obywatel
strony internetowe łódź
Aktywny Obywatel - II Liceum Ogólnokształcące Łódź

trwa wgrywanie strony Aktywny Obywatel...