PARTIE POLITYCZNE

Partia polityczna – to grupa społeczna o wyodrębnionej strukturze organizacyjnej, mająca
przywództwo, określony system wartości, program polityczny i cel, którym jest zdobycie władzy
w państwie bądź jej utrzymanie i umocnienie.

Pluralizm polityczny – koncepcja funkcjonowania demokratycznego systemu politycznego, w
którym w walce wyborczej i w sprawowaniu władzy konkurują partie polityczne. O rzeczywistym
pluralizmie politycznym moŜemy mówić dopiero wtedy, gdy istnieje konstytucyjnie
zagwarantowana wolność zrzeszania się w partie polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia,
organizacje społeczne.


System partyjny - to partie polityczne działające w danym państwie oraz całokształt zachodzących
między nimi powiązań, jak równieŜ całokształt norm regulujących stosunki zachodzące miedzy
partiami a organami państwa.

Program polityczny – Partia polityczna funkcjonuje w oparciu o program polityczny, który odnosi
się m.in. do ustroju politycznego państwa, systemu gospodarczego, stosunków
międzynarodowych, aktualnych problemów społecznych.

Funkcje partii politycznych.
 kształtowanie opinii społecznej - propagowanie programów partyjnych, pozyskiwanie
zwolenników
 funkcja wyborcza – budowa programów wyborczych, selekcja kandydatów oraz
uczestniczenie w wyborach
 funkcja rządzenia – wykonuje partia, która wygrała wybory, dzięki czemu samodzielnie lub
w koalicji z innymi partiami obsadza decydujące stanowiska w państwie


 

Znaczenie pluralizmu politycznego dla funkcjonowania demokracji
Pluralizm polityczny dla funkcjonowania demokracji jest niezbędny. Pluralizm jest jedną z
podstaw funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Pluralizm polityczny
zakłada funkcjonowanie systemu politycznego, w którym w walce wyborczej i w sprawowaniu
władzy konkurują partie polityczne. O rzeczywistym pluralizmie politycznym moŜemy mówić
dopiero wtedy, gdy istnieje konstytucyjnie zagwarantowana wolność zrzeszania się w partie
polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne. Partie polityczne róŜnią
się między sobą programem politycznym. Obywatele dzięki pluralizmowi mogą wybrać program
partii, który najbardziej im odpowiada i głosować na nią. Dzięki wielości partii mamy
konkurencję, która wpływa stymulująco (opozycja w stosunku do partii, które w danym momencie
sprawują władzę, przyjmuje funkcję kontrolną i nie pozwala naduŜywać władzy).SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: (+48) 42 674 19 99

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
ul. Nowa 11/13
90 - 031 Łódź
E-mail: 2liceum.projekty@wp.pl
Telefon: 42 674 19 99


ZADAJ PYTANIE PRZEZ FORMULARZ BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ

kod kontakt
© 2015 Copyright Aktywny Obywatel
strony internetowe łódź
Aktywny Obywatel - II Liceum Ogólnokształcące Łódź

trwa wgrywanie strony Aktywny Obywatel...