UCHODŹCA- CZYLI KTO?

Uchodźca Czyli kto?

Uchodźca:

To osoba, która musiała opuścić teren, na którym mieszkała ze

względu na zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności. Zagrożenie

to jest najczęściej związane z walkami zbrojnymi, klęskami

żywiołowymi, prześladowaniami religijnymi bądź z powodu rasy

lub przekonań politycznych.

    W prawie międzynarodowym termin uchodźca definiowany jest

przez Konwencję Dotyczącą Statusu Uchodźców z 1951 roku

(znana też jako Konwencja Genewska) zmienioną następnie

Protokołem Nowojorskim z 1967 roku. Dokumenty te definiują,

iż uchodźcą jest osoba, która przebywa poza krajem swego

pochodzenia i posiada uzasadnioną obawę przed prześladowaniem

w tym kraju ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy

polityczne lub przynależność do określonej grupy społecznej.

Podstawa prawna:

    Podstawowym aktem prawnym regulującym udzielanie ochrony cudzoziemcom w Polsce jest obecnie ustawa

z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 189, poz. 1472). Określa ona zasady, warunki i tryb udzielania cudzoziemcom ochrony

 w Polsce oraz organy właściwe w tych sprawach, korzystając z dorobku Konwencji dotyczącej statusu uchodźców

sporządzonej w Genewie dnia 28.07.1951 r. ( Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 516) oraz protokołu dotyczącego

statusu uchodźców, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 31.01.1967 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 517 i 518),

z którymi jest zgodna. Część polskiego prawa uchodźczego stanowią również przepisy prawa europejskiego

w formie bezpośrednio stosowanych rozporządzeń oraz dyrektyw, których normy wdrożone są w ustawie.

Najważniejszą zasadą obowiązującą w prawie uchodźczym jest zasada non – refoulement (nie-wydalania), która

stanowi podstawę dla całego systemu międzynarodowej ochrony uchodźców. Oznacza ona zakaz cofnięcia lub

wydalenia z terytorium państwa oraz zakaz odmowy przyjęcia na granicy osoby ubiegającej się o nadanie statusu

 uchodźcy, z wyjątkiem osoby, co do której istnieją podstawy, aby uznać ją za groźną dla bezpieczeństwa państwa,

lub która będąc skazana prawo-mocnym wyrokiem za szczególnie poważne zbrodnie stanowi niebezpieczeństwo

dla społeczeństwa kraju przyjmującego. Kolejną istotną zasadą jest zasada poufności danych, która oznacza, że 

dane cudzoziemca nie mogą być udostępniane władzom oraz instytucjom publicznym kraju jego pochodzenia.

Chodzi zwłaszcza o te dane, na podstawie których możliwe jest ustalenie, że postępowanie o nadanie statusu

uchodźcy jest w toku lub zakończyło się, cudzoziemcowi nadano lub odmówiono nadania statusu uchodźcy,

ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany. Zasada jedności rodziny polega na możliwości włączenia

małżonka i małoletnich dzieci cudzoziemca do toczącego się postępowania o nadanie statusu uchodźcy.

Instytucje udzielające pomocy uchodźcą:

•Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
•Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców
•Ministerstwo Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej
•Rada do Spraw Uchodźców
•Rzecznik Praw Obywatelskich
•Urzędy Wojewódzkie (w zakresie koordynacji działań pomocnych dla uchodźców

w województwach)

•Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
•Stowarzyszenie Uchodźców w Polsce
•Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
•Urząd do Spraw Cudzoziemców
•Amnesty International : Zespół ds. UE i organizacji Międzynarodowych
•Agencja Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźców Palestyńskich

na Bliskim Wschodzie (UNRWA)

•Wolna Syria
•United Nationss Hight Commissioner for Refilgees (UNHCR)
 

Ile uchodźców jest w Polsce?:

Dane podane na przykładzie uchodźców z Ukrainy:

W 2017 roku polskie urzędy konsularne wydały Ukraińcom 924,6

tysiąca wiz. Część z tych wiz obowiązuje jednak tylko na kilkadziesiąt

dni, a często mają one tylko charakter ekonomiczny co oznacza, że

nie dają imigrantom żadnych praw socjalnych i pomocy państwa.

Ilość złożonych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej

w RP oraz wznowienia postępowania w 2015 wynosiła 12248

wniosków z czego 2298 od osób z Ukrainy. Status uchodźcy otrzymały

 2 osoby, 6 pobyt tolerowany, 24 decyzje o ochronie uzupełniającej.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: (+48) 42 674 19 99

II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi
ul. Nowa 11/13
90 - 031 Łódź
E-mail: 2liceum.projekty@wp.pl
Telefon: 42 674 19 99


ZADAJ PYTANIE PRZEZ FORMULARZ BY WIEDZIEĆ WIĘCEJ

kod kontakt
© 2015 Copyright Aktywny Obywatel
strony internetowe łódź
Aktywny Obywatel - II Liceum Ogólnokształcące Łódź

trwa wgrywanie strony Aktywny Obywatel...